BIỂU MẪU MỚI
Tháng:      Năm:     
Tháng áp dụngGhi chúTên biểu mẫuTải về
11/2014 (11 biểu mẫu) Theo quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam
File 1: 1018_QD-BHXH_253357.pdf
File 2: 4175_BHXH-PC_255902.doc
TK1_TS TK1_TS_ToKhaiThamGia.doc
TK2_TS TK2_TS_Tokhai_Thongtin.doc
D03_TS D03_TS_Dachsach_BHYT.xls
BK 103 103_Phieu_GNHS.doc
BK 302 302_DieuChinhThongTinCaNhan.doc
BK 401 401_DoiTheBHYT.doc
BK 402 402_CapLai_DoiTheBHYT.doc
BK 601 601_HuongTroCap_DSPHSK.doc
BK 602 602_HuongCheDo_DSPHSK.doc
D02_TS D02_TS_TangGiam_LD.xls
12
đăng nhập
BHXHOnline
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email